ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΑΕ

Η δέσμευση της διοίκησης της SAFCO A.E. για την πλήρη εναρμόνιση της με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους  για την Ποιότητα,  το Περιβάλλον, την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Πολιτικές, που έχει συντάξει, έχει υιοθετήσει και έχει κάνει κτήμα όλων των […]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΑΕ Read More »