Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της ‘’SAFCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ” στην δέκατη έβδομη (17η) Τακτική Γενική Συνέλευση.