ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων της ‘’SAFCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ” στην δέκατη πέμπτη (15η) Τακτική Γενική Συνέλευση την 18 Μαϊου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, στα γραφεία της Εταιρίας.