Βεβαίωση Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου.

 Η TÜV AUSTRIA HELLAS βεβαιώνει ότι η Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου, που περιλαμβάνεται στο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της επιχείρησης SAFCO Α.Ε. έχει συνταχθεί με βάση τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 175275 /ΦΕΚ 1927Β/30.5.2018, και της αναθεώρησης του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 A/20.08.2021), είναι ικανοποιητική, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στα δηλούμενα στοιχεία και έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VI του Ν. 4342/2015